Novela zákoníku práce

13. dubna 2023 • 4 MIN

Home office, příspěvek na energie, dovolená pro dohodáře a digitalizace   

Dohodáři získají nárok na dovolenou, zaměstnanci můžou žádat o práci z domova a dostanou za ni příspěvek na energie. Některé smlouvy a dokumenty budou digitální. Dlouho očekávanou Novelu zákoníku práce schválila vláda 5. dubna 2023.

Nová pravidla pro práci na dálku

V posledních letech po pandemii onemocnění covid-19 začala většina firem umožňovat svým zaměstnancům částečnou či plnou práce z domova (home office), nebo z jiného místa mimo kancelář. Jednalo se ale čistě o dohodu v závislosti na firemní kultuře dané společnosti. Podle nové právní úpravy § 317 může zaměstnanec požádat zaměstnavatele o umožnění výkonu práce na dálku. Ten ale nebude povinen vyhovět mu ve všech případech. Jedině tehdy požádá-li o tuto formu pracovního zapojení zaměstnankyně nebo zaměstnanec pečující o dítě mladší než 9 let, těhotná zaměstnankyně či zaměstnanec nebo zaměstnankyně starající se o osobu závislou na jejich péči. Pokud zaměstnavatel takové žádosti nevyhoví, bude povinen své rozhodnutí písemně odůvodnit. Při práci na dálku je pak zaměstnavatel nově povinen zajistit, aby zaměstnanci nebyl odepřen kontakt s ostatními kolegy.

Úhrada nákladů spojených s prací z domova

Novinkou v zákoníku je také možnost požádat zaměstnavatele o úhradu nákladů, které vzniknou zaměstnanci při výkonu práce z domova či mimo kancelář.  Jedná se například o spotřebovanou energii, dodávky vody, nebo částky za internetový tarif. Náhrada bude poskytována zaměstnanci buď paušálně, dle dohody, nebo proplacením vynaložených a přesně vyčíslených nákladů.

Nárok na dovolenou u „dohodářů“

Zásadní změnou pro osoby pracující na dohodu o provedení práce (DPP) nebo pracovní činnosti (DPČ) bude možnost čerpání dovolené. Doposud tomu tak nebylo. Vzhledem k tomu, že stále více zaměstnavatelů preferuje uzavření smluvního vztahu na dohodu, byla tato skupina pracujících v nevýhodě. Řada zaměstnanců pracující na plný úvazek má k tomu ještě vedlejší pracovní poměr sjednaný právě na dohodu. A tak v případě, kdy mohl zaměstnanec čerpat dovolenou v rámci hlavního pracovního poměru, tak kvůli dalšímu pracovnímu úvazku na dohodu, to v praxi nebylo možné. Díky schválené novele zákoníku práce se to změní. Osobě pracující na dohodu vznikne nárok na poměrnou část dovolené za kalendářní rok, když odpracuje alespoň čtyřnásobek stanovené týdenní pracovní doby, a za předpokladu, že dohoda trvá alespoň 28 po sobě jdoucích kalendářních dnů. Týdenní pracovní doba pro výpočet dovolené bude ze zákona 20 hodin týdně.

Uzavírání dohod a zasílání smluv elektronickou formou

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je computer-2982270_960_720-1.jpg.

Další výraznou změnou bude možnost uzavírání smluv a dohod elektronicky. Dvoustranné dohody bude možné podepisovat a doručovat elektronicky, aniž by bylo zapotřebí dodržet určitou úroveň elektronického podpisu stran. V případě, že dojde takto k uzavření smlouvy nebo dohody, musí pak zaměstnavatel zaslat písemné vyhotovení dokumentu na soukromou elektronickou adresu zaměstnance. Jednostranná právní jednání jako je výpověď z pracovního poměru, odvolání vedoucího zaměstnance, vytýkající dopisy či mzdové výměry se dál budou doručovat v striktním režimu „do vlastních rukou zaměstnance“ a to osobně na pracovišti, písemně poštou, datovou schránkou nebo předem domluvenou formou.

Co dalšího přinese novela zákoníku práce

  • Zaměstnavatel bude povinen písemně informovat o právech a povinnostech zaměstnance vyplývajících z pracovního poměru, jestliže je pracovní smlouva neobsahuje.
  • Zaměstnavatel bude nově povinen rozvrhnout pracovní dobu zaměstnancům pracujícím na dohodu (DPP nebo DPČ) nejméně na 3 dny předem, pokud se nedomluví jinak.
  • Podle dosavadního právního stavu mají zaměstnanci pracující podle dohody (DPP nebo DPČ) právo pouze na pracovní volno při důležitých osobních překážkách v práci, jako je např. lékařské vyšetření, doprovod rodinného příslušníka k vyšetření apod. Na základě novely budou mít právo na poskytnutí veškerých překážek v práci. 
  • Nově bude zařazena povinnost informovat o době trvání a podmínkách zkušební doby, o výpovědních dobách a postupu při neplatném rozvázání pracovního poměru.
  • Do novely zák. práce je zařazeno nové ustanovení, které stanoví povinnost zaměstnavatelů informovat zaměstnance, kteří jsou vysíláni na území jiného státu.

Další na téma Zákony a právo

Kariérní průvodce 2  MIN

Projektové zaměstnávání

Číst více
Kariérní průvodce 3  MIN

Agenturní zaměstnávání a zákoník práce

Číst více